Wibor 3M 1,6900 0,0000      Złoto 1 193,20 +0,32%      Ropa WTI 28,44 +0,46%      Ropa WTI 31,02 +0,65%     

Jak założyć przedszkole?

Przedszkole może być dobrym pomysłem na biznes, szczególnie w dużych miastach, gdzie brakuje miejsc w przedszkolach państwowych.

SPRAWDŹ NASZE PRODUKTY ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM I PROWADZENIEM PRZEDSZKOLA!

KLIKNIJ W OBRAZEK!

szkolenie online Jak założyc przedszkole dotacje dla żłobków i przedszkoli w Małopolsce 2014-2020

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne. Nazwanie placówki „przedszkolem” niesie za sobą szereg wymogów, które stoją przed przyszłym właścicielem. Dotyczą one m.in. odpowiedniego lokalu, zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom jak i pracownikom. W związku z tym wymagane są opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepidu) oraz Straży Pożarnej. W wielu przypadkach konieczne będzie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania lokalu lub jego części. Zgłoszenia takiego należy dokonać w starostwie. Przy adaptacji lokalu i zmianach wymagających pozwolenia na budowę, wymagane jest uzyskanie takiego pozwolenia przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Organ prowadzący przedszkole musi opracować statut przedszkola, w który musi zawierać nazwę, typ lub cel przedszkola oraz jego zadania, dane osoby prowadzącej przedszkole, organy przedszkola oraz zakres ich zadań, organizację przedszkola, prawa i obowiązki pracowników przedszkola oraz dzieci w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola, sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola, zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.

Osoba, która chce założyć przedszkole niepubliczne może korzystać z rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. o ramowym statucie przedszkola publicznego, ale powinna uwzględnić specyfikę własnej placówki. Od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z postanowieniem ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych. Komplet dokumentów składa się, przy zgłoszeniu przedszkola do ewidencji w urzędzie miasta lub gminy, w której przedszkole będzie funkcjonowało. Urząd miasta lub gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji osobie zainteresowanej i przesyła do wiadomości stosownego Kuratorium Oświaty. Tam też uzyskać można kolejne informacje.

Przedszkola niepubliczne zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kadra pedagogiczna musi dokonać wyboru programu dla przedszkola ale w placówce może być również realizowany program autorski.

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne może starać się o dotację gminą dla przedszkola. Zasadą ogólną jest, że gminy mają obowiązek finansowania przedszkoli niepublicznych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przedszkoli publicznych. Obowiązek ten wynika z Ustawy o systemie oświaty. Finansowanie następuje w drodze dotacji oświatowej. Przedszkole niepubliczne, aby otrzymać dotację z gminy muszą złożyć wniosek o przyznanie dotacji i podać liczbę dzieci w przedszkolu. Wniosek musi zostać złożony do 30 września, aby gmina przyznała dotację na rok następny. Miesięczna gminna dotacja dla przedszkola prywatnego wynosi nie mniej niż 75 proc. wydatków ponoszonych na każdego przedszkolaka w placówce publicznej, a dla prywatnego punktu przedszkolnego - 40 proc.


Chcesz założyć przedszkole, ale nie wiesz jakie formalności musisz załatwić? Skorzystaj z ścieżki formalno-prawnej!

Ścieżka formalno-prawna to automatycznie generowany przewodnik po formalnościach, które musisz załatwić, żeby założyć planowaną firmę. W ramach ścieżki otrzymasz:

  • listę wszystkich formalności ułożonych w zalecanej kolejności realizacji,
  • opis wszystkich formalności (czas załatwiania, opłaty urzędowe, wymagane dokumenty, warunki, podstawa prawna itp.),
  • formularze i wzory pism,
  • dane urzędów załatwiających formalności,
  • zestaw przydatnych informacji np. akty prawne, poradniki, interpretacje przepisów.

Zobacz przykładowe ścieżki formalno-prawne:

Przedszkole niepubliczne w Krakowie
Przedszkole niepubliczne w Tarnowie
Przedszkole niepubliczne w Warszawie
Przedszkole niepubliczne w Płocku
Przedszkole niepubliczne we Wrocławiu
Przedszkole niepubliczne w Gdańsku
Przedszkole niepubliczne w Katowicach
Przedszkole niepubliczne w Lublinie
Przedszkole niepubliczne w Rzeszowie
Żłobek niepubliczny w Krakowie
Żłobek niepubliczny w Warszawie
Żłobek niepubliczny we Wrocławiu

Interesuje Cię inna lokalizacja lub inna inwestycja? Sprawdź tutaj!